Areal i Notmarkmarkskov, Notmark

Sønderborg Kommune sælger arealet matr. nr. 383a beliggende i Notmarkskov, Notmark. Arealet er 10.332 m2.
 

 

Sønderborg Kommune sælger matr. nr. 383a, Notmarkskov, Notmark. Arealet er et græsareal på 10.332 m² beliggende i både by- og landzone.

Der er en beskyttet sø på arealet. Søens tilstand må ikke ændres uden forudgående dispensation. Der er oversvømmelsesrisiko i forbindelse med søen. Arealet er i dag bortforpagtet. Forpagtningskontrakten kan opsiges med 1 måneds varsel.

Hvordan sender jeg et købstilbud på arealet?

Udfyld og send et købstilbud via knappen "Send købstilbud" øverst på siden.

Hvilke planmæssige forhold er der?

Størstedelen af matriklen er beliggende i landzone, det trekantede sydøstlige hjørne er imidlertid i byzone og omfattet af LP. 39-501 delområde A, som udlægger arealet til parcelhus boligbebyggelse. Arealet er imidlertid ikke i lokalplanens kortbilag udlagt til udstykning/bebyggelse, hvorfor det sandsynligvis ville være lokalplanpligtigt, at anvende området. Arealet er udlagt til boligområde i kommuneplanramme 2.2.004.B og er delvist omfattet af skovbyggelinje.

Hvilke skattemæssige forhold skal jeg være opmærksom på?

Arealet har i dag en grundskyldsværdi på kr. 587.700,- og køber gøres opmærksom på, at værdien kan ændres afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Vil købesummen blive pålagt moms?

Ja.

Er der andet jeg bør vide?
  • Fynshav Vandværks forsyningsledning gennemskærer den vestlige del af ejendommen, og vandværket skal således have en tinglyst adgang til ledningen inden arealet overdrages.
  • Evonet har stikledninger ind på arealet fra Svinget.

Arealet er en del af en samlet fast ejendom og skal arealoverføres til køber. Køber skal selv betale de omkostninger som der er forbundet med dette samt for tinglysning af købet.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål?

Du kan kontakte Sønderborg Kommunes Ejendomskontor. Du finder kontaktoplysningerne nederst på siden.

Gode grunde til at slå til

  • Attraktiv beliggenhed
  • Areal på 10.332 m2
  • Mange muligheder

Område

6440, Augustenborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Ejendomskontoret
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg