Høring

Forslag til lokalplan nr. 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild og kommuneplantillæg nr. 19 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild.

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Kommune- og lokalplan

Sønderborg Kommune orienterer om, at der foretages en fornyet offentlig høring af lokalplan 3.3-1 og kommuneplantillæg nr. 19, da der blev konstateret fejl i miljøscreeningens afsnit om beskyttet natur, samt antal sovepladser i lokalplanområdets sommerhuse. Der er derfor foretaget rettelser i planerne. Sidst er der foretaget rettelser og ny vedtagelse af miljøscreeningen.

 

Sønderborg Teknik-, By- og Boligudvalg har den 2. maj 2023 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 3.3-1 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild og kommuneplantillæg nr. 19 Sommerhusområde ved Fiskerløkken, Sarup, Lysabild. Samtidig er en miljøscreening for planerne vedtaget.

En virksomhed ønsker at opføre 23 større sommerhuse ved Fiskerløkken i Mommark.

Området er i dag omfattet af lokalplan LY 27 For et sommerhusområde ved Mommark, vedtaget i 2007. Den nuværende lokalplanen giver mulighed for at udstykke 55 sommerhusgrunde i området.

I 2019 ansøgte virksomheden om muligheden for at opføre færre men større sommerhuse i området, hvilket krævede dispensation fra lokalplanen. I klageperioden blev afgørelsen påklaget.

I 2021 ophævede Planklagenævnet Sønderborg Kommunes afgørelse om, at udstykningsplanen er i overensstemmelse med lokalplan nr. LY 27. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. Planklagenævnet ophævede derfor også kommunens afgørelse om dispensation, som dermed blev uaktuel.

Lokalplanen har til formål at bibeholde området som sommerhusområde, med mulighed for etablering af færre men større sommerhuse.

Endvidere har lokalplanen til formål, at udlægge areal til fælles friarealer med mulighed for opholds- og legepladser mv. for beboerne, at anlægge et trafiksystem, der tilgodeser at fodgængere kan færdes trygt i området samt har lokalplanen til formål at sikre vejadgang ind til sommerhusområdet.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

 

Lokalplanforslag 3.3-1 kan findes her: Lokalplanforslag 3.3-1

Kommuneplantillæg nr. 19 kan findes her: Kommuneplantillæg nr. 19

 

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget og kommuneplanforslaget er i offentlig høring i 8 uger frem til den 29. juni 2023. Mens planforslagene er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til planforslagene. Når du åbner lokalplanen eller kommuneplanforslaget, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til planforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

 

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (BEK 973 af 25/06/2020) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes. Da lokalplanen og kommuneplantillægget imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10.

Miljøscreeningen er vedlagt som bilag på denne side.

 

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelse af et lokalplanforslag og kommuneplantillæg har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets og kommuneplanforslagets offentliggørelse.

 

På denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Høringsfrist

Område

6470, Sydals

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

By og Landskab
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00