Høring

Offentlig høring – Dagligvarebutik ved Porten. Afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold forud for miljøvurdering

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommunes Teknik-, By og Boligudvalg har d. 5. december 2023 godkendt igangsættelse af miljøvurdering for dagligvarebutik ved Porten.

Projektet medfører opførelse og drift af en ny dagligvarebutik inden for erhvervsområdet Porten, som er beliggende vest for Sønderborg by ved foden af Alssundbroen. Projektet omfatter også anlæg af p-pladser, to pyloner samt udvidelse af et eksisterende vejkryds på Aabenraavej/Alssundvej med en venstresvingsbane.

Projektet er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 b: Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

Ifølge miljøvurderingslovens § 35, stk. 3, nr. 2 skal offentligheden, berørte myndigheder og berørte stater høres inden myndigheden afgiver en udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. Ved høringen gives offentligheden mulighed til for at afgive kommentarer og stille spørgsmål.

Formålet med afgrænsningsnotatet er, at den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde, afgrænses til at fokusere på de miljøemner der forventes at blive påvirket væsentligt som følge af projektet. De miljøemner der ikke påvirkes væsentligt, beskrives ikke nærmere.

Bygherre udarbejder på baggrund af afgrænsningsnotatet en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloven.

Når miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet, fremsendes rapporten til Sønderborg Kommune. Det er Sønderborg Kommunes opgave at gennemgå rapporten med henblik på at vurdere, om rapporten lever op til kravene i miljøvurderingsloven.

Sønderborg Kommune sender udkast til afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold og relevante bilag i høring i perioden 8. december 2023 til 5. januar 2024. Eventuelle kommentarer til materialet skal sendes til erhverv-affald@sonderborg.dk med angivelse af ”Porten” i emnefeltet.

Høringsfrist

Område

Hele kommunen

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00