logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Stærevænget 6, Broager

Udlev din byggedrøm på Stærevænget 6, 6310 Broager. Sønderborg Kommune sælger nu den 714 m2 store byggegrund på Stærevænget 6. Byggegrunden ligger i et familievenligt kvarter i et naturskønt område tæt på institutioner, indkøb, foreninger mv.
Opdateret 10.02.2021

Sønderborg Kommune sælger nu matr. nr. 160b, Broager Ejerlav, Broager til salg. Arealet udbydes som en byggegrund på 714 m² beliggende Stærevænget 6, 6310 Broager.

Grafik med salgsargumenter for Stærevænget 6

Byggegrund i familievenligt kvarter i et fantastisk naturskønt område.

Byggegrunden ligger i et dejligt familievenligt boligkvarter lige ud til et stisystem med kun få meter ned til det naturskønne område ’Loddenmosen’.

Se grunden på vores interaktive kort

 

Sådan køber du

Ønsker du at købe på byggegrunden skal du hente og udfylde blanketten i dokumentlisten ’Købstilbud med salgsvilkår’ nederst på siden.

Købsaftalen sender du via sikker mail i borger.dk/e-boks til Sønderborg Kommune (’Emnefeltet’ udfyldes med adressen på byggegrunden).

  • Grunden sælges til en mindstepris på kr. 300.000,- og sælges til høst bydende.

OBS: Der tillægges prisen for tilslutning til regn- og spildevandskloakering.

Byggegrunden sælges efter Bekendtgørelse nr. 799 af 24/11/2011 om offentlig udbud ved salg af kommunale ejendomme og sælges til højstbydende. Sønderborg Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud. Sønderborg Kommune har ligeledes. jf. bekendtgørelsen, mulighed for at indgå i forhandling med budgivere efter budfristen.

Efter budfristens udløb får du skriftlig besked om Sønderborg Kommune har besluttet sig for at sælge arealet eller har valgt at forkaste alle indkomne tilbud.

Vi gør opmærksom på at grunden ikke kan reserveres i udbudsperioden.

Klik her for at reservere en byggegrund

Om Broager

Broager er hovedbyen på Broager Land har ca. 3.274 indbyggere. I byen er der rigtig gode pasningsmuligheder i form af dagpleje og Broager Private Børnehus. Broager skole har elever fra 0 – 9 klassetrin. Der er flere dagligvare butikker i byen, servicestation og byen rummer Broager Hallen, hvor der er mange forskellige aktiviteter, motionscenter og mulighed for at leje lokaler til arrangementer.

Planmæssige forhold

  • Byzone.
  • Området er i kommuneplanramme 6.1.003.B udlagt til boligområde.

Kommuneplanramme 6.1.003.B foreskriver følgende:

  • åben-lav og tæt-lav helårsbeboelse
  • maksimalt 2 etager
  • maximal bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er 30% / maximal bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse er 40%.

Skattemæssige forhold

Arealet har i dag en grundskyldsværdi på kr. 0,-  da der endnu ikke forelægger en vurdering af arealet. Køber gøres opmærksom på, at værdien vil ændre sig afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Vigtig information

Grunden er ikke byggemodnet og køber skal derfor regne med at der skal anlægges forsyningsstik til både vand, varme og elforsyning mm. Omkostningerne til de fysiske stik samt til tilslutningsbidragene skal køber selv afholde.

På overtagelsesdagen vil der være etableret stik til regn- og spildevand på byggegrunden. Ved salget forbeholder Sønderborg Kommune sig retten til at opkræve tilslutningsbidraget til regn- og spildevandskloakering på kr. 64.956,25,- (gældende pris fra Sønderborg Forsynings takstblad 2020) oven i byggegrundens pris.

Der løber et tidligere kommunalt vandløb på matriklen. Vandløbet ligger i 5 meters dybde. Vandløbets betonrør er stadig i jorden da det er knust og vandløbet er ude af drift.

Overtagelsesdato kan ske fra den 01.12.2020.

Jordbundsforhold

Sønderborg Kommune tager forbehold for jordbundsforholdene, da disse ikke er undersøgt. Køber skal selv sørge for at få foretaget jordbundsundersøgelser af grunden. Det vil sige, at du selv skal kontakte en geotekniker eller tale med dit byggefirma herom. Omkostningerne til dette afholdes af køber. Ønsker man at undersøge jordbundsforholdene forud for køb, kan dette lade sig gøre med forudgående skriftlig aftale med Sønderborg Kommune og mod reetablering af grunden, hvis den ikke købes. Købsprocessen eller budfristen påvirkes ikke af tilbudsgivers mulighed for forudgående jordbundsundersøgelser, så det anbefales, at de foretages inden budfristen.

Jordforurening

Matriklerne er ikke kortlagt:

  • Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på de pågældende matrikler.
  • Matriklerne er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

Arkæologi

Det er Museets vurdering at området er destrueret og at risikoen for at finde væsentlige jordfaste fortidsminder er minimal. Museet anbefaler derfor ikke en forundersøgelse af dette område.

Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev adviseres. Bygherre skal i givet fald ikke afholde udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Supplerende information

Der er ved indhentning af oplysninger i Ledningsejerregisteret fremkommet følgende:

  • N1 har en ledning som overskærer det sydlige hjørne af matriklen, tæt på skel mod Spurvevej.
  • Broager Fjernvarme har et stik ind ved vendeplads ved Spurvevej.

Kort over ledninger kan ses i dokumentlisten nederst på siden.