logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for boligområde ved Truenbrovej, Avnbøl Mølle i Avnbøl

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 13. marts 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 5.3-2 for et boligområde ved Truenbrovej, Avnbøl Mølle. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af 13 nye boliger på matr.nr. 482 og 299, Avnbøl, Ullerup ved den gamle Avnbøl Mølle og skabe plangrundlag for fremadrettet omdannelse og bevaring af de gamle møllebygninger.

Samtidig er der kigget på de særlige, bevaringsmæssige sammenhænge, som findes i det tilstødende nærmiljø til Avnbøl Mølle. På den baggrund sætter lokalplanen også overordnede rammer for løbende fornyelse og renovering af identitetsskabende bygninger af bevaringsinteresse, for at fastholde og fremme fortællingen om områdets historiske karakter og Avnbøls identitet som tidligere stations- og håndværkerby.

Den del af byzonen, som projektområdet i lokalplanen omfatter (matr.nr. 482 og 299), tages ud af kommunens områdeklassificering jf. jordforureningslovens § 50a.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Mulighed for bemærkninger

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i 4 uger fra den 14. marts og frem til den 11. april 2018. Mens lokalplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til lokalplanen. Når du åbner en lokalplan, kan du trykke på linket "Din kommentar" i højre side, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til lokalplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Hvis du ønsker at læse eller kommentere lokalplanforslaget, kan du besøge den digitale udgave af lokalplanforslag 5.3-2.

Miljøscreening

Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 448 af 10/05/2017, § 8, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til § 8, stk. 2 imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 8, stk. 2.

Klagemulighed

Du har mulighed for at klage i indtil 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse. I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Du kan derimod ikke klage over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

I forbindelse med offentliggørelse af et lokalplanforslag har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 16.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.