Pulje til istandsættelse af bygningsfacader i Gråstens centrale bymidte

Har du en bevaringsværdig ejendom, som befinder sig i Gråstens centrale bymidte, fra før 1960? Så kan du søge økonomisk tilskud til udvendig istandsættelse

Hvis du ejer en bevaringsværdig bolig eller udlejningsejendom i Gråstens historiske bymidte, som er omfattet af delområde I og II i lokalplan 7.1-8  og opført før 1960, kan du søge om tilskud til udvendig istandsættelse. 
Der kan også søges tilskud til bygninger, der ifølge lokalplanen, er udpeget som værende af bevaringsinteresse.

Der gives kun tilskud til projekter, der understøtter den historiske og bymiljømæssige oplevelse af bymidten og, som opretholder eller fremmer den pågældende ejendoms oprindelige arkitektur og bevaringsværdi. 


Fristen for at indsende en ansøgning er den 30. august 2024
 

Kommende ansøgningsfrister vil blive løbende opdateret.

Tilskudsordningen vil være tilgængelig, indtil puljens bevillingsramme er opbrugt. Den samlede ramme er på 1,25 mio. kr.

 

Hvem kan søge om tilskud fra puljen

Du kan søge om tilskuddet, hvis:

 • Du er ejer eller andelshaver af en bolig opført før 1960 og bor i boligen.
 • Du ejer en, privat udlejningsejendom, der er opført før 1960, er godkendt til helårsbeboelse, og som udlejes efter lejelovgivningen.
 • Din ejendom ligger inden for delområde I eller II jf. lokalplan 7.1-8 og vender ud mod samt er synlige fra Borggade, Torvet, Slotsgade, Fredensgade, Jernbanegade, Ringgade, Nygade, A. D. Jørgensensgade og Kongevej. Se delområdernes afgrænsning.
 • Ejendommen er, ifølge kortbilag 7 i lokalplan 7.1-8, udpeget som bevaringsværdig (bevaringsværdi 1-4) eller som værende af bevaringsinteresse. Se lokalplanens kulturarvskort.

Øvrige bygninger, som ikke er omfattet af bevaringsinteresser, kan ud fra en helhedsbetragtning af kulturmiljøet komme i betragtning til at søge støtte, hvis den ønskede istandsættelse vurderes at understøtte oplevelsen af kulturmiljøet.
 

Hvad kan jeg søge om tilskud til?

Tilskud gives til udvendig istandsættelse og har til formål at styrke kulturmiljøet i Gråsten bymidte ved at føre bygningerne tilbage til deres oprindelige stil og materialeholdning. 

Der kan f.eks. bevilges tilskud til istandsættelse og/ eller genopretning af:

 • Tage, tagrender og skorsten, kviste, tårne og ovenlys.
 • Ydermur, facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer.
 • Koblede vinduer, støbejernsvinduer og indvendige forsatsruder. (Der gives ikke tilskud til moderne vinduesprincipper, herunder snydesprosser og træ/alu. vinduer)
 • Døre og porte i oprindelige udformning.
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning.

Indenfor lokalplanens delområde I kan der søges om tilskud til:

 • Istandsættelse og renovering af facader, hvor der skabes en arkitektonisk sammenhæng mellem ejendommens butiksparti og ovenstående facadeelementer.
 • Istandsættelse og renovering af facader, hvor bygningens arkitektoniske fremtræden og bevaringsværdi understøttes eller fremmes.
   

Indenfor lokalplanens delområde II kan der, foruden ovenstående facadeelementer, søges om tilskud til:

 • Konvertering af butiksfacader til bolig under forudsætning af, at omdannelsen sikrer bygningens stilhistoriske byggeskik og bevaringsværdi. Desuden er det i den forbindelse et krav, at anvendelsesændring fra erhverv til bolig er søgt og godkendt af kommunen.
 • Istandsættelse og renovering af facader, hvor bygningens arkitektoniske fremtræden og bevaringsværdi understøttes eller fremmes. 
   

 

Hvor meget kan jeg få i støtte?
 • Tilskuddet kan maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.
 • Den samme ejendom kan maksimalt få udbetalt 100.000 kr. i tilskud inden for en periode på to år.
 • Der kan ikke meddeles tilsagn om støtte til istandsættelse, hvor den samlede udgift ligger under 20.000 kr.
 • Ved tilsagn der overstiger 50.000 kr. tinglyses en deklaration på ejendommen med vilkår om, at støttesummen helt eller delvis tilbagebetales i tilfælde af, at ejendommen sælges indenfor 10 år efter udstedelse af støtten. Når der er gået mere end 10 år efter udstedelse af støtten, stilles der ikke vilkår om hel eller delvis tilbagebetaling af støttesummen. Ved beløb under 50.000 kr. skal der ikke tinglyses en deklaration.
 • Ved mange ansøgninger eller ressourcemæssige udfordringer fordeles midlerne efter en afvejning af bl.a.:
  • I hvilken grad, istandsættelsen underbygger det samlede kulturmiljø.
  • Bygningens synlighed i det offentlige rum, hvor fx en facade til et torv vægtes højere end en facade til en parkeringsplads.
  • I hvilken grad bygningens samlede arkitektoniske helhed og bevaringsværdi løftes efter endt renovering.
Hvordan ansøger jeg om tilskud?

For at udfylde ansøgningsskemaet skal du have forberedt følgende:

 • indhentning af minimum 2 sammenlignelige tilbud fra relevante rådgivere (ved projekter, hvor den samlede sum overstiger 300.000 kr., skal projektet i udbud hos minimum 3 rådgivere)
 • en beskrivelse af projektet 
 • fotos af eksisterende forhold 
 • projekttegninger af fremtidige forhold

Ansøgningsskemaet findes i linket øverst på siden.

Hvilke kriterier er der for at ansøge 
 • Den ansøgte istandsættelse må ikke være igangsat, førend der er givet endelig tilsagn om støtte.
 • Det ansøgte skal være i overensstemmelse med lokalplan 7.1-8 Gråsten bymidte.
 • Der kan alene meddeles tilsagn om støtte til istandsættelse, der opretholder eller hæver bygningens bevaringsværdi ved at anvende teknikker, produkter og materialer, der var alment anvendt i tidsperioden hvor bygningen blev opført.
 • Der gives kun tilskud i tilfælde, hvor der ikke er søgt eller opnået tilskud eller støtte fra andre offentlige instanser til samme opgave.
 • Der kan ikke meddeles tilsagn om støtte til alment vedligehold, som eksempelvis afrensning og alge-behandling m.v., der ikke sker i forbindelse med anden støtteberettiget istandsættelse.
 • Istandsættelsen skal være gennemført og færdigmeldt ved fremsendelse af fakturaer for de støtteberettigede renoveringsarbejder, inden for 1 år efter bevillingsdatoen. Støttebeløbet udbetales når Sønderborg Kommune har besigtiget og godkendt projektet, og tinglyst en evt. deklaration jf. ovenstående punkt.

Derudover gælder følgende kriterier for ejer- og andelsboliger opført før 1960:

 • Du kan søge om støtte til bevaringsværdige ejendomme, hvis du bor i ejendommen. Hvis din ejendom er delvist udlejet, kan du kun søge om støtte til den del af ejendommen, som du bor i.
 • Eventuel støtte efter anden lovgivning, fratrækkes de støtteberettigede udgifter ved beregning af tilskuddet. Ejer er forpligtet til at oplyse kommunalbestyrelsen herom.

Derudover gælder følgende kriterier for udlejningsejendomme:

 • Du kan søge om støtte til bevaringsværdige, private udlejningsejendomme, som er godkendt til helårsbeboelse og udlejes efter lejelovgivningen.
 • Følgende fratrækkes de støtteberettigede udgifter ved beregning af tilskuddet:
  • eventuel støtte efter anden lovgivning 
  • indestående på udvendige vedligeholdelseskonti efter boligreguleringslovens § 18 og 18 b.
  • indestående på forbedringskonto efter lejeloven, i det omfang, der udføres arbejde, der kan finansieres over denne konto.
  • for indkomstskattepligtige ejere en andel af udgifterne til byggelånsrenter vedrørende midlertidig finansiering af udgifter til vedligeholdelsesarbejder, som for indkomstskattepligtige selskaber m.v. udgør 30 pct. og for indkomstskattepligtige personer udgør 33 pct.
  • udgifter, som dækkes af forsikring, rabat eller lignende, kan ikke indgå i de støtteberettigede udgifter. Ejer er forpligtet til at oplyse kommunalbestyrelsen herom. 


Læs mere i Byfornyelseslovens kapitel 3, § 12. 

Læs Arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune
 
Image
Gråsten

Kontakt os

By og Landskab
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00