logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Huslejenævnet

Huslejenævnet er et tvistnævn, som træffer afgørelse i sager. Hvis lejer og udlejer i private udlejningsboliger er blevet uenige, kan de indbringe sagen for Huslejenævnet.
Opdateret 15.02.2021

Huslejenævnet kan træffe afgørelse om:

 • Huslejens størrelse

 •  
 • Lejeforhøjelser

 •  
 • Lejeforhøjelser

 •  
 • Tilbagebetaling af depositum

 •  
 • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse

 •  
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning

 •  
 • Forbedringer

 •  
 • Vand-, varme- og elregnskaber

 •  
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse

 •  
 • Overtrædelse af husordenen (kan kun indbringes af udlejer)

 •  
 •  
 •  

Huslejenævnet kan ikke træffe afgørelse om:

 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af lejemål

 •  
 • Inddrivelse af pengekrav

 •  
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

 •  
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede

 •  
 • Rene erhvervslejemål.
 •  
 •  
 •  

Hvis Huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, afviser nævnet sagen og henviser den til Boligretten. Bevisførelsen kan eksempelvis være vidneafhøringer, syn og skøn eller lignende.

De sager, som falder uden for Huslejenævnets område, kan du i stedet indbringe for Boligretten.

Sådan klager du:

Når du vil klage, skal det ske skriftligt (på dansk), og du skal præcisere, hvad nævnet skal tage stilling til. Husk at vedlægge følgende:

 • Lejekontrakten
 •  
 • Relevant korrespondance i sagen 
 •  
 • Eventuel Fuldmagt (fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten eller hvis du ønsker at lade dig repræsentere af en anden)
 •  
 • Dit telefonnummer
 •  
 • Dokumentation for indbetaling af gebyr 
 •  

Du har mulighed for at sende klagen på følgende måder:

Via sikker post

Skriv til Huslejenævnet via sikker post

Pr. mail:
sekretariatet@sonderborg.dk 

Pr. post:
Huslejenævnet,
Sønderborg Kommune
Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Huslejenævnets afgørelser vil blive fremsendt via digital post.

Sådan behandler Huslejenævnet din sag

Når nævnet har modtaget klagen bliver den sendt i høring ved modparten. Nævnet beslutter selv, hvor mange oplysninger der skal indhentes, før der træffes en afgørelse, herunder om parterne skal have forlænget frist til afgivelse af høringssvar.

Såfremt nævnet ønsker en besigtigelse af lejemålet vil parterne få besked med mindst 1 uges varsel.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 2 måneder. Der kan dog gå kortere eller længere tid alt efter sagens karakter. Sagsbehandlingstiden i husordenssager er typisk kortere.

Huslejenævnets afgørelser vil blive fremsendt via digital post.

Gebyr:   

Almindelig klagesag: 315 kr.
Forhåndsgodkendelse af lejen 526 kr.
Gennemgribende renovering af lejen 4.016 kr.

Du skal indbetale gebyret samtidig med, at du sender klagen til Huslejenævnet.
Gebyret indbetales til Sydbank, kontonummer 8010 6400007.

Husk på indbetalingen at skrive ”Huslejenævnet”, dit navn og adressen på det lejemål sagen drejer sig om.
Først når gebyret er indbetalt starter sagen med at blive sendt til høring hos modparten.

Udlejergebyr for tabt sag  (opkræves efter afgørelsen er truffet)  6.024 kr.
 

Gebyrerne reguleres den 1. januar hvert år.

 

Forhåndsgodkendelse af husleje:

Hvis du har en ejerbolig eller en andelsbolig, kan du bede Huslejenævnet om en forhåndsgodkendelse af den leje, som du lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig. Du må ikke have andre udlejede boliger på ansøgningstidspunktet. 

Gebyret for forhåndsgodkendelse af husleje er på 526 kr. og du bedes udfylde nedenstående skema og sende det til nævnets kontaktadresse.

Skema til forhåndsgodkendelse af leje

Gennemgribende renovering af lejemål

Før du gennemgribende forbedrer et lejemål med henblik på at hæve huslejen, skal Huslejenævnet ved besigtigelse konstatere, at lejemålet har en stand, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

Huslejenævnet skal gennemføre besigtigelsen inden for 4 uger fra, at vi har modtaget anmodning og dokumentation for gebyr (se beløbets størrelse under gebyr) Huslejenævnet skal fremsende afgørelse senest 2 uger efter besigtigelsen. Afgørelsen har gyldighed i 3 år.

Udlejergebyr for tabt sag

Fra 1. juli 2015 skal udlejer iflg. boligreguleringslovens § 39, stk. 2, betale et tillægsgebyr (se beløbets størrelse under gebyr,) når en lejer får fuldt medhold i en klage.

Huslejenævnet beslutter om kriterierne for fuldt medhold er opfyldt og beløbet opkræves når afgørelsen af truffet.

Beløbet kan ikke refunderes, hvis udlejer evt. senere får medhold i boligretten.

Råd og vejledning

Huslejenævnet er en uvildig myndighed. Nævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder heller ikke på den ene parts side. Nævnets sekretariat vejleder alene om hvilke typer af sager, du kan indbringe for nævnet samt det praktiske i forbindelse med sagsgangen.

Hvis du derudover har brug for rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen.

Hvem sidder i huslejenævnet

Nævnet består af en formand (jurist) udpeget af Statsforvaltningen Syddanmark, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.
Nævnets medlemmer for perioden 2018-2021 er:

Formand Michael Jørgensen
Suppleant Jens Schultz-Hansen

Udlejerrepræsentant Bernt Knudsen
Suppleant Thorkild Andresen

Lejerrepræsentant Morten Dohrmann
Suppleant Lone Andersen

Mødedatoer i 2021:

 • 10. februar
 •  
 • 16. april
 •  
 • 9. juni
 •  
 • 18. august
 •  
 • 13. oktober
 •  
 • 1. december
 •  
 •  
 •  

Normtal 2021

Administration 3.100 kr.
Vicevært 2.050 kr.

Henvisning til lovmateriale

Du kan læse om dine rettigheder og forpligtigelser i henholdsvis lejeloven samt boligreguleringsloven som du finder på Retsinformation.dk

Lejeloven 2019-09-04

Boligreguleringsloven 2019-09-04

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •