logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Huslejenævnet

Huslejenævnet træffer afgørelse i sager, hvor lejer og udlejer i private udlejningsboliger er blevet uenige.
Opdateret 20.09.2021

Huslejenævnet afgør sagen, hvor lejer og udlejer er uenige. Hvis du derudover har brug for rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejer- eller udlejerorganisationer eller retshjælpen.

Hvilke sager træffer Huslejenævnet afgørelser om?

Huslejenævnet kan træffe afgørelse om:

 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelser
 • Lejeforhøjelser
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Manglende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Forbedringer
 • Vand-, varme- og elregnskaber
 • Regnskaber for konti til indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Overtrædelse af husordenen (kan kun indbringes af udlejer)

Huslejenævnet kan ikke træffe afgørelse om:

 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af lejemål
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • Spørgsmål om udlejerens ret til adgang til det lejede
 • Rene erhvervslejemål

De sager, som falder uden for Huslejenævnets område, kan du i stedet indbringe for Boligretten.

Hvordan klager jeg til Huslejenævnet?

Når du vil klage, skal det ske skriftligt (på dansk), og du skal præcisere, hvad nævnet skal tage stilling til.

Husk at vedlægge følgende:

 • Lejekontrakten
 • Relevant korrespondance i sagen 
 • Eventuel fuldmagt (fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten eller hvis du ønsker at lade dig repræsentere af en anden)
 • Dit telefonnummer
 • Dokumentation for indbetaling af gebyr 

Send din klage til Huslejenævnet (kontaktoplysninger nederst) og indbetal gebyret samtidigt. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. 2 måneder. 

Hvad er gebyret for at indsende en klage til Huslejenævnet?

Det koster 315 kr. som lejer at indbringe en sag for Huslejenævnet. 

Det koster 526 kr. for udlejere for indbringelse af sager om forhåndsgodkendelse af huslejen for ejer- og andelsboliger, og du skal sende dette skema til forhåndsgodkendelse af leje med.

Du skal indbetale gebyret samtidig med, at du sender klagen til Huslejenævnet.
Gebyret indbetales til Sydbank, kontonummer 8010 6400007. Husk på indbetalingen at skrive ”Huslejenævnet”, dit navn og adressen på det lejemål, sagen drejer sig om.

Først når gebyret er indbetalt starter sagen med at blive sendt til høring hos modparten.

Hvis du som udlejer taber en klagesag, skal du betale et tillægsgebyr på 6.024 kr., når sagen er slut.

Kan jeg som udlejer renovere mit lejemål?

Før du gennemgribende forbedrer et lejemål med henblik på at hæve huslejen, skal Huslejenævnet ved besigtigelse konstatere, at lejemålet har en stand, som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.

Huslejenævnet gennemfører besigtigelsen inden for 4 uger fra, at vi har modtaget anmodning og gebyr på 4.016 kr. Gebyret indbetales til Sydbank, kontonummer 8010 6400007. Husk på indbetalingen at skrive ”Huslejenævnet”, dit navn og adressen på det lejemål, sagen drejer sig om.

Huslejenævnet fremsender afgørelsen senest 2 uger efter besigtigelsen. Afgørelsen har gyldighed i 3 år.

Hvem sidder i Huslejenævnet?

Nævnet består af en formand (jurist) udpeget af Statsforvaltningen Syddanmark, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.
Nævnets medlemmer for perioden 2018-2021 er:

Formand Michael Jørgensen
Suppleant Jens Schultz-Hansen

Udlejerrepræsentant Bernt Knudsen
Suppleant Thorkild Andresen

Lejerrepræsentant Morten Dohrmann
Suppleant Lone Andersen

Hvad må jeg som udlejer opkræve for administration og viceværter?

I ejendomme, hvor der ikke er dokumenterede udgifter til vicevært og administration, godkender Huslejenævnet følgende normtal (2021):

Administration 3.100 kr.
Vicevært 2.050 kr.