logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Gråsten, Bøgevej 22A

Bøgevej 22A er en særdeles attraktiv byggegrund i et familievenligt kvarter beliggende i naturskønt område nær Gråsten. Udlev din byggedrøm på denne dejlige parcelhusgrund i det skønne Adsbøl.
Opdateret 15.06.2021

Grafik med fordele ved Bøgevej grunden

Sønderborg Kommune udbyder matr. nr. 248, Adsbøl, Gråsten til salg. Arealet udbydes som en byggegrund på 798 m2 beliggende på Bøgevej 22A, i Adsbøl.

Roligt beliggende i et allerede veletableret villakvarter, ligger denne fine hjørnegrund. Grunden er beliggende i landzone og benyttes i øjeblikket som grønt areal.

 

 

 

Bud på areal

Ønsker du at byde på byggegrunden skal du hente og udfylde blanketten i dokumentlisten ’Købstilbud med slagsvilkår’.

Købsaftalen sendes via sikker mail i borger.dk/e-boks til Sønderborg Kommune.

’Emnefeltet’ udfyldes med adressen på byggegrunden.

Grunden udbydes og sælges til høst bydende, men til en mindstepris på kr. 250.000 kr.

Byggegrunden sælges efter VEJ nr. 9175 af 03/03/2021 om offentlig udbud ved salg af kommunale ejendomme og sælges til højstbydende. Sønderborg Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud.

Efter budfristens udløb får du skriftlig besked om Sønderborg Kommune har besluttet sig for at sælge arealet eller har valgt at forkaste alle indkomne tilbud.

Vi gør opmærksom på at grunden ikke kan reserveres i udbudsperioden.

Om Adsbøl

Adsbøl er en lille landsby mellem Gråsten og Sønderborg med ca. 350 indbyggere. Adsbøl ligger ved Nybøl Nor og er et særdeles naturskønt område.

I Adsbøl findes desuden Æblegård friskole og der er kort afstand til Gråsten, der byder på indkøb af både daglig- og detailvarer, skole, daginstitutioner og meget mere. Derudover er der kort afstand til de større handelsbyer Sønderborg og Aabenraa samt motorvejstilkørslen.

Planmæssige forhold

  • Byzone
  • Området er i kommuneplanramme 7.5.002.B udlagt til boligområde.

Kommuneplanramme 7.5.002.B foreskriver følgende:

  • Åben-lav og tæt-lav helårsbeboelse
  • Maksimalt 2 etager
  • Maksimal bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse er 30 pct. / maksimal bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse er 40 pct.

Skattemæssige forhold

Arealet har i dag en grundskyldsværdi på kr. 0,-  da der endnu ikke forelægger en særskilt vurdering af arealet. Køber gøres opmærksom på, at værdien vil ændre sig afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Vigtig information

Grunden er ikke byggemodnet og køber skal derfor regne med at der skal anlægges forsyningsstik til både vand, varme og elforsyning mm. Omkostningerne til de fysiske stik samt til tilslutningsbidragene skal køber selv afholde.

Køber skal selv etableret stik til regn- og spildevand på byggegrunden. Ved salget forbeholder Sønderborg Kommune sig retten til at opkræve tilslutningsbidraget til regn- og spildevandskloakering oven i byggegrundens pris. Prisen er på kr. 64.687,50,- (gældende pris fra Sønderborg Forsynings takstblad 2021).

Jordbundsforhold

Sønderborg Kommune tager forbehold for jordbundsforholdene, da disse ikke er undersøgt. Køber skal selv sørge for at få foretaget jordbundsundersøgelser af grunden. Det vil sige, at køber selv skal kontakte en geotekniker eller tale med sit byggefirma herom. Omkostningerne til dette afholdes af køber.

Ønsker køber at undersøge jordbundsforholdene forud for køb, kan dette lade sig gøre med forudgående skriftlig aftale med Sønderborg Kommune og mod reetablering af grunden, hvis den ikke købes. Købsprocessen eller budfristen påvirkes ikke af tilbudsgivers mulighed for forudgående jordbundsundersøgelser, så det anbefales, at de foretages inden budfristen.

Jordforurening

Matriklerne er ikke kortlagt:

  • Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel.
  • Matriklen er ikke omfattet af områdeklassificering.

Der er på denne matrikel ikke igangværende påbud efter jordforureningsloven.

Arkæologi

Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland ‐ Arkæologi Haderslev adviseres. Bygherre skal i givet fald ikke afholde udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Supplerende information

Der er indhentet information fra ledningsregisteret der kan ses i dokumentlisten.