logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet er et tvistnævn. Hvis lejer og udlejer i en almennyttig bolig er blevet uenige, kan de indbringe sagen for Beboerklagenævnet.
Opdateret 23.08.2020

Du kan klage over:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum
 • Boligens stand ved indflytning og i lejeperioden
 • Overholdelse af formelle regler for varsling af lejeforhøjelse
 • Retten til at foretage installationer og forbedringer i lejemålet
 • Råderet
 • Vand-, varme- og elregnskaber
 • Betaling for fællesantenne og adgang til teletjeneste
 • Retten til fremleje, fortsættelse eller bytte af lejemål
 • Lovligheden af beslutninger truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Anvisning af almene familieboliger
 • Overtrædelse af husordenen (indbringes som regel af udlejer)

Du kan ikke klage over:

 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af et lejemål
 • Spørgsmål om lejens størrelse
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede

Hvis Beboerklagenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, kan nævnet afvise sagen og henvise den til Boligretten. Bevisførelsen kan eksempelvis være vidneafhøringer, syn og skøn eller lignende. De sager, som Beboerklagenævnet ikke har kompetence til at behandle, kan i stedet indbringes for Boligretten.

Sådan klager du

Du skal skrive en klage, der præcist beskriver, hvad du ønsker nævnet skal tage stilling til og du skal vedlægge

 • Lejekontrakt
 • Eventuel relevant korrespondance i sagen 
 • Fuldmagt fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten
 • Din adresse og telefonnummer 
 • Dokumentation for indbetaling af gebyr

Du sender klagen til 

Pr. mail: 
sekretariatet@sonderborg.dk

Pr. post:
Beboerklagenævnet
Byrådssekretariatet
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Beboerklagenævnets afgørelser vil blive fremsendt via digital post.

Gebyr

Det koster 147 kr. for at få behandlet din klage.

Du skal indbetale gebyret samtidig med, at du sender klagen til Beboerklagenævnet.
Gebyret indbetales til Sydbank, kontonummer 8010 6400007. 

Husk på indbetalingen at skrive ”Beboerklagenævn”, dit navn og adressen på det lejemål sagen drejer sig om.

Når gebyret er indbetalt starter sagen med at blive sendt til udtalelse hos modparten.

Råd og vejledning

Beboerklagenævnet er en uvildig myndighed. Nævnet yder ikke rådgivning til den ene eller anden part.

Beboerklagenævnet vejleder alene om hvilke type sager, du kan indbringe for nævnet samt det praktiske i forbindelse med sagsgangen.

Hvis du derudover har brug for rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisation, udlejerorganisation eller retshjælpen.

Nævnets medlemmer

Nævnet består af en formand, som er udpeget af Statsamtet, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.

Nævnets medlemmer for perioden 2018-2021 er:

Formand Michael Jørgensen
Suppleant Jens Schultz-Hansen

Lejerrepræsentant Lone Andersen
Suppleant Morten Dohrmann

Udlejerrepræsentant Nina Frederiksen
Suppleant Anita Fogh Madsen, Michael Ovesen

Mødedatoer i 2020

 • 19. februar
 • 3. april
 • 10. juni
 • 19. august
 • 7. oktober
 • 9. december
 •  

Nyttige links

Linkene henviser til den til enhver tid gældende lovgivning. Vær opmærksom på, at sagen kan være omfattet af ældre lovgivning.