logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Boenhed Bosager

Bosager er et botilbud hvor personalet kan tilbyde omfattende hjælp til borgere med særlige behov.
Opdateret 25.03.2020

Bosager er et botilbud til borgere, der har behov for et botilbud på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgerne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller behov for omsorg, pleje og behandling.

Bosager er opdelt i 4 huse. Boligerne er opført efter Lov om almene boliger, og beboerne bor på almindelige vilkår i en lejebolig. Sønderborg Kommune står for administrationen af lejemålene.

I hvert hus bor der 10 - 12 beboere. Alle husene er delt i to levegrupper. I levegrupperne er der fælles køkken og stue.

Boligerne i hus 1-3 er på 88-93 kvm inkl. fællesarealer og i hus 4 på 76-80 kvm inkl. fællesarealer. De er indrettet med et lille køkken, stort badeværelse, stue og soveværelse med skabe. I fællesarealet er der et opholdsrum med en spisestue, som også benyttes til socialt fællesskab.

Husleje fra 6.440 kr. til 7.188 kr.

Varme, el og vand afregnes individuelt men med udgangspunkt i følgende a conto beløb:

Varme 500 kr.
El 295 kr.
Vand 200 kr.

Hvis du flytter ind i en lejebolig, skal du betale indskud. Du kan søge om indskudslån og boligsikring.

Oplysninger om den individuelle boligsikring fås ved henvendelse til Udbetaling Danmark, eller du kan prøve at beregne den selv ved at klikke her.

Bosager er et døgntilbud, hvor der primært er ansat pædagoger. Derudover er der ansat SOSU-assistenter, husassistenter, køkkenleder, køkkenassistenter, administrativ medarbejder, ejendomsfunktionærer, ergoterapeut samt vikarer.
Det er det faste personale, der tilrettelægger, hvordan dagen forløber, så der er tid til både udvikling og borgernes behov for forudsigelighed og genkendelighed.

Foto af: Bosager

Hverdagen

Beboere får støtte og vejledning men er herre i egen lejlighed. Beskæftigelse og fritidstilbud varierer efter ønsker, evner og behov.

Selv- og medbestemmelse

Vi respekterer, at hver enkelt beboer har egne værdier og normer og er herre i eget hus. Vi kan støtte og vejlede dem i alle livets små og store spørgsmål, men i bund og grund er det dem selv, der bestemmer, hvad de vil.

Aktivering i dagtimerne på hverdage

Alle beboere på Bosager får som udgangspunkt et tilbud om aktivering på et af kommunens beskyttede værksteder. Beskæftigelses- eller aktivitetstilbuddet tilpasses den enkelte i forhold til omfang, ønsker og interesser. Du kan læse mere om beskæftigelse ved at klikke her.

Fritid

Når beboerne kommer hjem fra beskæftigelsen, har mange brug for at slappe af enten i egen lejlighed eller i fællesrummene.
Vi tilbyder at lave forskellige aktiviteter efter ønske og behov. Det kan være en tur i spabad, komme ud at gå en tur eller tage en tur i byen. Derudover er der tilbud om at deltage i klub hver tirsdag, og nogle går til ridning og svømning.
Vi tager på ferieture, festivaler, koncerter, ud i naturen m.m. og har spændende aktivitetsprogram i sommerferien.

Maden

Bosager har eget storkøkken, hvor der er ansat en køkkenleder og uddannet køkkenpersonale. Personalet sørger for, at der fremstilles kost med udgangspunkt i, hvad de ved, mange beboere kan lide.
Maden gøres klar i storkøkkenet og tilberedes færdig i køkkenerne i de enkelte huse. Beboerne oplever således dagens rytme, maden og at tilberedningen giver anledning til meningsfuld kommunikation. Samtidig får beboerne en sanseoplevelse i forbindelse med tilberedningen.

Kostpolitik er under udarbejdelse.

Rengøring af den enkeltes lejlighed

Det er personalets opgave og ansvar at holde lejlighederne rene og ryddelige. I det omfang det er relevant, har vi en forventning om, at beboeren deltager. Der er forskellige normer for, hvordan en lejlighed skal se ud, hvilket vi respekterer.

Valgfrie ydelser - Bosager

På Bosager er der tilbud om, at borgerne tilmelder sig en frivillig pakke, hvor de betaler for kost, befordring, rengøring og vask. Pakken beregnes ud fra det konkrete forbrug med en årlig slutopgørelse.

I forhold til rengøringsmidler er en del af beløbet obligatorisk, idet en del af fællesområderne indgår i lejemålenes boligareal.

Taksterne for 2017 er:

Kost 2.755 kr.
Rengøringsmidler 180 kr.
Vask 35 kr.
Andel i befordring 100 kr.

Beløbet til rengøringsmidler dækker foruden alle sædvanlige rengøringsmidler også indkøb af toiletpapir, køkkenrulle, skraldeposer, opvasketabs, medicinbægre o.lign.

I forhold til rengøring og vask sikres det samtidig, at de indkøbte midler kan anvendes af personalet under hensyntagen til de gældende regler fra arbejdstilsynet i forhold til produktblad og arbejdsplads brugsanvisning.

Hvis beboerne eller de pårørende ønsker at købe og anvende andre midler, er det naturligvis i orden, så længe personalet ikke inddrages i anvendelsen. Hvis der er en forventning om, at personalet skal anvende midlerne, skal de pårørende skaffe produktblad og arbejdsplads brugsanvisning.

Kontaktteams

Personalets organisering er væsentlig for at sikre sammenhæng i beboernes hverdag og de pædagogiske tiltag.

Ved indflytning på Bosager vil man blive orienteret om, hvilket kontaktteam man er tilknyttet. I visse tilfælde vil det være praktisk, at der for en periode bliver truffet aftale om, at der benyttes en fast kontaktperson fra teamet.

Det er teamet eller kontaktpersonen, der står for at hjælpe med indflytning, de aftaler og beskeder, der er nødvendige for at gå en god oplevelse i forbindelse med indflytningen.

For at sikre bedst mulig sammenhæng i det pædagogiske tilbud og i forhold til den nødvendige viden om beboeren er personalet organiseret i teams.

Teamets opgave er at støtte og vejlede i forhold til helbred, økonomi, pårørende og planlægning af indsatstimer.

Det er kontaktpersonen, der sammen med teamet, står for udarbejdelse af de pædagogiske handleplaner og deltagelse i de årlige statusmøder med en afdelingsleder.

Pædagogisk arbejde

Beboergruppen har forskellige behov i forhold til støtte, vejledning og kommunikation. Relationer og genkendelighed er vigtig for alle.

Med udgangspunkt i den enkelte borgers evner, historie, ønsker og lovmæssige ret til selvbestemmelse, tilrettelægger vi individuelle tilbud, der understøtter udvikling.

Med udgangspunkt i Lov om Social Service og en funktionsudredning, som er udarbejdet af myndighedsafdelingen, udarbejder vi pædagogiske handleplaner. Disse beskriver de målrettede initiativer, der skal tages for at støtte den enkelte beboer i forhold til deres særlige udviklingspotentiale.
Gennem støtte, vejledning og anerkendelse arbejder vi med at skabe grundlag for beslutninger, der er med til at skabe livskvalitet for den enkelte.
Personalet er meget beviste om, at positive relationer er afgørende for samarbejdet med borgerne, så det er der fokus på i hverdagen og ved efteruddannelse.
Nedenfor er der et lille overblik over nogle væsentlige elementer i det pædagogiske arbejde:

  • Kommunikation er afgørende for et godt samvær og samspil. Personalet er derfor opmærksom på lyde, tegn og borgerens gestikuleren. Tegn Til Tale anvendes en del, og resten kalder vi totalkommunikation.
  • Vi gør brug af visuelle kommunikations redskaber. I enkelte lejligheder er der boardmakertavler, der specifikt er målrettet den individuelle borger. Nogle borgere gør brug af billeder, og andre gør brug af skrift. Der arbejdes ligeledes med velfærdsteknologi.
  • Vi skaber forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, således at borgerne kan være trygge i den struktur, det giver.
  • Vi bruger kort bydeform som et sprogligt redskab.
  • Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers færdigheder og giver støtte og vejledning til at beholde/opnå en større selvstændighed. 
  • Vi arbejder med rehabilitering, hvor hverdagsrehabilitering betyder, at borgerne selv skal være aktive i forhold til mest muligt.
  • Vi har fokus på, at det er nødvendigt for personalet at få efter- og videreuddannelse så vores pædagogiske praksis udvikles.
  • Marte Meo.
  • Vi benytter neuropædagogisk tilgang.
  • Vi har viden om demens.

Økonomi

Personalet støtter og vejleder beboerne om den private økonomi. Alt efter den enkeltes funktionsniveau bliver det tilrettelagt, hvorledes økonomien skal styres. Såfremt personalet skal være behjælpelig med at håndtere borgernes økonomi, bliver der udarbejdet regnskab. Regnskabet bliver jævnligt revideret efter de gældende regler i Sønderborg Kommune.

Såfremt en beboer er erklæret umyndig i økonomiske sammenhænge, aftales der nærmere med dennes værge. Der laves i øvrigt aftaler om administration af beboernes økonomi ud fra retningslinjerne fra Socialministeriet.

Pårørendes samarbejde

Beboernes netværk og respekt i samarbejde mellem pårørende og personale er afgørende for beboernes oplevelse af livskvalitet.

Det er vigtigt for ethvert menneske at have et netværk, og når man bor i et botilbud, er det særlig vigtigt at få støtte og vejledning i at fastholde de netværk, man har. Vi værner om det gode samarbejde med de pårørende, således at netværket bibeholdes og i bedste fald styrkes.

Medlemmer Funktion
Viggo Schantz Bosager hus 1
Kim Vejrup Bosaager hus 2, formand
Hans S. Christensen Flintholm gruppe 2
Marianne Menzer Bosager hus 4
Svend Christensen Flintholm gruppe 1
Peder Daurehøj Bosager hus 3
Birthe Koch Medarbejder Bosager
Lone Buch Medarbejder Flintholm
Jane Jørgensen Afdelingsleder Bosager
Grethe Feldborg Afdelingsleder Flintholm
Steen Boris Hansen Områdeleder
Finn Schmidt LEV

Vi ønsker at møde de pårørende med nøjagtig samme respekt, som vi møder beboerne i botilbuddet. Kun gennem åbenhed, tillid og interesse kan vi skabe et samarbejde. De pårørende kan bidrage med viden og ressourcer som for os er guld værd. Der er etableret et fælles pårørenderåd for Bosager og Flintholm.

Her kan du læse referater fra pårørenderådsmøder:

Referat pårørenderådsmøde 27. maj 2019

Referat pårørenderådsmøde 25. februar 2019

Referat pårørenderådsmøde 3. december 2018

Personalets tavshedspligt

Personalet har en særlig forpligtelse i forhold til beboerne. 
Personer med funktionsnedsættelser har ligesom andre borgere ret til at holde personlige oplysninger for sig selv. Der kan være områder, hvor beboeren ikke ønsker forældre eller andre pårørende inddraget - også selvom der måtte være et ønske hos de pårørende. Personalets tavshedspligt skal dermed sikre privatlivets fred for de beboere, personalet er i kontakt med i botilbuddet.

Som udgangspunkt har personalet tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger om borgeren og dennes pårørende, som personalet kommer i besiddelse af via arbejdet. Uberettiget videregivelse og udnyttelse af fortrolige oplysninger er strafbart efter straffelovens regler.

Tilsyn

Klik her for at komme videre til tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Syd.