logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til Handleplan for klimatilpasning 2022

Opdateret 14.02.2022

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har den 2. februar 2022 besluttet at offentliggøre forslag til Handleplan for klimatilpasning 2022. Samtidig er en miljøscreening for planen vedtaget.

Link: Handleplan for klimatilpasning 2022

Sønderborg Kommune deltager i projektet DK2020, hvor hovedformålet er, at kommunen skal være klimarobust i 2050. Handleplan for klimatilpasning 2022 fastlægger en række indsatser, som kommunen vil iværksætte inden for de nærmeste år. Alle indsatser understøtter hovedmålet i DK2020 projektet.

Indsatserne i planen tager udgangspunkt i klimatilpasningsplanen og er inddelt i følgende temaer:

  • Projekter, der primært håndterer regnvand
  • Projekter, der primært håndterer oversvømmelser fra havet
  • Data og formidling
  • Beredskab

Planen er udarbejdet i dialog med Sønderborg Forsyning og danner grundlag for et stærkt samarbejde om at løse udfordringerne i forhold til klimatilpasning.

Mulighed for bemærkninger

Handleplan for klimatilpasning 2022 er i offentlig høring i otte uger frem til den 31. marts 2022. Mens handleplanen er i høring, har du mulighed for at indsende dine kommentarer ved at sende en mail til afdelingen Vand og Natur: vand-natur@sonderborg.dk

StoryMap

Du kan kommentere direkte på udvalgte oversvømmelseskort i den digitale StoryMap og bidrage med din viden til det videre arbejde med klimatilpasning: Link til StoryMap

Løsningen fungerer bedst på PC. Du kan ikke indgive høringssvar til klimatilpasningsplanen i StoryMap.

Miljøscreening

Handleplan for klimatilpasning 2022 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da klimatilpasningsplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af forslag til Klimatilpasningsplan 2022 har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil fire uger fra planforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.