logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forslag til Klimatilpasningsplan 2022

Opdateret 14.02.2022

Natur-, Klima- og Miljøudvalget har den 2. februar 2022 besluttet at offentliggøre forslag til Klimatilpasningsplan 2022. Samtidig er en miljøscreening for planen vedtaget.

Link til Klimatilpasningsplan 2022: Sonderborg - Klimatilpasningsplan 2022 (niras.dk)

Link til kortmaterialet til Klimatilpasningsplanen: SpatialMap 4.2.2 (sonderborg.dk)

Klimatilpasningsplan 2022 fastlægger de kommunale målsætninger for klimatilpasning i kommunen. På baggrund af en kortanalyse fastlægger den også de områder, hvor klimaforandringerne kan medføre risiko for tab af værdier. I de områder skal der enten gennemføres undersøgelser eller konkrete handlinger, som afhjælper eventuelle skader.

Klimatilpasningsplanen er ikke juridisk bindende, men den er et grundlag for kommuneplanens retningslinje for klimatilpasning og for Handleplan for klimatilpasning 2022, som begge er bindende for kommunen. Der ud over danner klimatilpasningsplanen grundlaget for samarbejdet om klimatilpasning mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning. Klimatilpasningsplanen understøtter også myndighedsbehandling i forhold til ansøgninger.

Sønderborg Kommune deltager i projektet DK2020, hvor hovedformålet er, at kommunen skal være klimarobust i 2050. Klimatilpasningsplanens målsætninger og handlinger understøtter det formål.

Mulighed for bemærkninger

Forslag til Klimatilpasningsplan 2022 er i offentlig høring i otte uger frem til den 31. marts 2022. Mens klimatilpasningsplanen er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til klimatilpasningsplanen. Når du åbner klimatilpasningsplanen, kan du trykke på linket "Indsend kommentar" øverst på siden, hvorefter du kan indsende dine bemærkninger til planforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

StoryMap

Du kan kommentere direkte på udvalgte oversvømmelseskort i den digitale StoryMap og bidrage med din viden til det videre arbejde med klimatilpasning: Link til StoryMap

Løsningen fungerer bedst på PC. Du kan ikke indgive høringssvar til klimatilpasningsplanen i StoryMap.

Miljøscreening

Klimatilpasningsplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 1976 af 27/10/2021) og skal derfor som udgangspunkt miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Da klimatilpasningsplanen imidlertid vurderes ikke at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens § 10.

Klagemulighed

I forbindelse med offentliggørelsen af forslag til Klimatilpasningsplan 2022 har du mulighed for at klage over kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. miljøvurderingslovens § 48. Du har mulighed for at klage i indtil fire uger fra planforslagets offentliggørelse.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.