logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Erhvervsaffald

Information om håndtering af erhvervsaffald for dig, der har virksomhed i Sønderborg.
Opdateret 11.05.2022

Erhvervsaffald er affald fra service-, handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder. Afhængig af, hvilken branche din virksomhed hører til, er der forskellige typer erhvervsaffald. Det kan fx være maskinværkstederautoværksteder og elektronikvirksomheder.

Anmeld bygge- og anlægsaffaldSelvbetjeningslink knap

Anmeld farligt og asbestholdigt affaldSelvbetjeningslink knap

Anmeld midlertidige aktiviteterSelvbetjeningslink knap

Som virksomhed skal du sikre dig, at dit affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt.

Hvor skal jeg aflevere genanvendeligt affald?

I Sønderborg Kommune kan virksomheder aflevere deres affald i en bil op til 3.500 kg på fire genbrugspladser: Skodsbøl, Nørrekobbel, Glansager og Vesterlund. Dit affald skal vejes, og du betaler efter hvilken affaldstype, du kommer med. Virksomheder, som ligger i ejendomme med både husstande og virksomheder, kan benytte den kommunale genbrugsordning. Virksomheden kan få en 660 liters beholder til pap, papir og folie samt en 360 liters beholder til metal, glas og hård plast. Beholderne tømmes hver fjortende dag.

Virksomheder skal benytte en registreret indsamler eller et modtageanlæg, hvis der er mere end 3.500 kg. Erhvervsaffald til genbrug er ikke kommunens ansvarsområde, når det afleveres direkte til en registreret affaldsmodtager eller -indsamler. 

Det er en god idé at gemme kvitteringerne for aflevering af affald, da du skal bruge kvitteringerne til at dokumentere korrekt bortskaffelse overfor kommunens tilsyn.

Se åbningstidervejekort og prislister på genbrugspladserne.

Hvor skal jeg aflevere forbrændingsegnet affald?

Uforurenet og lettere forurenet brændbart affald, der hverken kan genbruges eller afleveres til et genanvendelsesanlæg, skal forbrændes på:

Sønderborg Kraftvarmeværk
Vestermark 16
6400 Sønderborg

Åbningstider:
Man-tor: 9–15:30
Fredag: 9–13

Hvor skal jeg aflevere deponeringsegnet affald?

Uforurenet og lettere forurenet affald, der hverken kan forbrændes, genbruges eller afleveres til et genanvendelsesanlæg (herunder alt eternit), skal deponeres på:

Skodsbøl Deponi
Nybølnorvej 26
6310 Broager

Fremgår dine affaldstyper ikke af positivlisten eller anvisningslisten, skal du kontakte Erhverv og Affald og få en konkret anvisning.

Hvor skal jeg aflevere farligt affald?

Virksomheder skal bortskaffe deres genanvendelige farlige affald via en transportør eller en indsamler, som er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Sonfor-Kemi varetager Sønderborg Kommunes indsamlingsordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.

Virksomheder, der frembringer ikke-genanvendeligt farligt affald, skal tilmelde sig ordningen hos Sønderborg Forsyning eller søge om fritagelse.

Mere om de forskellige henteordninger på Sønderborg Forsynings hjemmeside
Virksomheder, der kun har mindre mængder farligt affald, kan med fordel aflevere det til genbrugspladsen eller tilmelde sig Sonfor-Kemis Serviceordning og få hentet 100 eller 300 kg farligt affald i løbet af året.

Husk at opbevare farligt affald forsvarligt og efter reglerne i kommunens forskrift

Hvor skal jeg aflevere klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er affald, der kan være inficeret, såsom husdyrbrug, dyrehospitaler og sundhedssektoren (sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, akupunktører, tatovører med flere).

Mindre mængder klinisk risikoaffald skal afleveres til apoteket minimum én gang om året. Det kan også afhentes i Sonfor-Kemis serviceordning.

Hvis du er storproducent af klinisk risikoaffald, skal du aflevere til et anlæg, som kommunen anviser til.

Kan jeg eksportere affald ud af landet?

Hvis din virksomhed vil eksportere affald til udlandet, er der forskellige regler for inden og uden for EU. I EUs transportforordning er de forskellige affaldsfraktioner listet op efter farve. Hvis du ikke kan finde affaldet på listen, eller hvis du vil eksportere til lande uden for EU, skal du kontakte Miljøstyrelsen.

Genanvendeligt ikke-farligt affald til EU
Ved eksport af genanvendeligt ikke-farligt affald (grønt affald) til genanvendelse, skal følgende være på plads inden transport:

  1. I skal have en kontrakt med den udenlandske modtager. Kontrakten skal indeholde en forpligtigelse for affaldsproducenten eller modtageranlægget til at tage affaldet tilbage eller sikre, at det nyttiggøres på en alternativ måde og om nødvendigt at sørge for opbevaring af affaldet i mellemtiden.
  2. I skal udfylde en ledsagerformular fra Miljøstyrelsen, der skal være i lastbilen under eksporten.
  3. Affaldet skal være sorteret på lastbilen fx pap, papir, metal og elektronik, som betegnes som grønt affald.

Genanvendeligt farligt affald til EU
Hvis I vil eksportere genanvendeligt farligt affald (orange affald), skal I anmelde transporten til Miljøstyrelsen i god tid før eksporten. 

Eksport af deponi eller brændbart affald er kun tilladt, hvis affaldet ikke kan brændes eller deponeres i danske anlæg. Ønsker I at eksportere deponi eller brændbart affald, skal I anmelde det til Miljøstyrelsen

Skal jeg anmelde midlertidigt affald?

Anmeld midlertidige aktiviteter der giver støv, støv og vibrationer

  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
  • Støv- eller støjfremkaldende nedrivningsaktiviteter
  • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Erhverv og Affald skal have din anmeldelse senest 14 dage før, du begynder arbejdet.

Læs Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) her.

Hvordan skal bygge- og anlægsaffald håndteres?

Ved nedrivning, renovering og nybyggeri skal alt affald håndteres korrekt for at undgå skader på miljøet og sundheden samt for at spare på ressourcerne.

Der er krav om miljøsanering af forurenet mursten og beton, så maling, lak, olie, sod og fugerester m.v. skal være fjernet inden nedrivning eller renovering af bygningen eller bygningsdele, fx vægge, lofter og gulve.

Alle anmeldelser skal vedlægges en bygningskortlægning, som gennemgår bygningen for indhold af problematiske stoffer, fx PCB, klorparafiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele.

Læs vejledningen om bygge- og anlægsaffald, hvor du kan læse mere om anmeldelse, bygningskortlægning, affaldsklassificering og bortskaffelse. 

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Bygherren skal anmelde bygge- og anlægsaffald fra nedrivning eller renovering til Sønderborg Kommune, hvis:

  • byggearbejdet medfører over 1 ton affald
  • der udskiftes termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 – 1977

Anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald skal ske igennem selvbetjeningsløsningen øverst oppe senest 2 uger før arbejdet går i gang. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om bygherren, byggeår og renoveringsår, en kortlægning af problematiske stoffer i de bygningsdele, som fjernes, overslag over de forventede affaldstyper og en oversigt over, hvem der skal modtage affaldet, eller om affaldet bliver brugt på egen grund.

Når kommunen modtager en anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, får anmeldelsen tildelt et unikt løbenummer. Når bygherren eller entreprenøren sender affaldet videre, skal vognmanden have en kopi med af den ajourførte anmeldelse med løbenummeret. Det er bygherrens ansvar, at papirerne følger affaldet.

Når vognmanden afleverer affaldet til et sorterings- eller behandlingsanlæg, skal han aflevere den ajourførte anmeldelse med løbenummer til modtageranlægget. 

Når byggearbejdet er færdigt, skal bygherren eller entreprenøren informere modtageranlægget om, at der ikke kommer mere affald. Herefter skal modtageranlægget sende en opgørelse over modtagende affaldsmængder og typer til kommunen.

Krav til bygningskortlægning

Anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald skal vedlægges en bygningskortlægning, som gennemgår bygningen for indhold af problematiske stoffer, fx PCB, klorparafiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele. Erfaringsmæssigt indeholder de fleste malede overflader forurenede stoffer og skal undersøges. 

I forbindelse med kortlægningen skal der tages prøver af alle de forskellige typer maling, lak, glasur, fugematerialer m.v. som findes i bygningen. Kortlægningen skal indeholde beskrivelser, som forklarer kommunen og entreprenører hvilke bygningsdele, som den enkelte analyse repræsenterer, sådan at der ikke kan være tvivl om, hvordan hver bygningsdel skal miljøbehandles og hvordan affaldet herfra skal håndteres.

Sønderborg Kommune anbefaler at kortlægningsrapporten samtidig benyttes til at beskrive og sikre de arbejdsmiljørelaterede forhold som håndteringen af de problematiske stoffer i bygningsdelene giver anledning til.  

En del bygge- og anlægsaffald skal frasorteres og behandles specielt for at undgå sammenblanding af farlige og forurenende stoffer med uforurenet affald. En sammenblanding vil medføre, at en større mængde ellers uforurenet bygge- og anlægsaffald ikke kan genbruges eller genanvendes.

På tegl og beton skal overfladen renses for maling og andre forurenende stoffer, før affaldet kan blive nedknust.

På metal og træ vurderer Sønderborg Kommune, om de forurenende stoffer skal renses af, eller om affaldet kan brændes eller genanvendes.

Bygherren skal undersøge for PCB, klorparafiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele.

I produktionshaller og værksteder skal bygherren undersøge vægge og gulve for kviksølv og andre specielle stoffer, som har været brugt i de produktionsprocesser, som har været i bygningen igennem tiden.

Konstaterer bygherren oliepåvirkede gulve i tidligere værksteder, garager m.v. skal bygherren undersøge gulve og eventuelle vægge for kulbrinteforurening, jf. bilag 3.9 i miljøstyrelsens vejledning for klassificering af farligt affald.

PCB, asbest og tungmetaller

Sønderborg Kommune klassificerer byggeaffald ud fra følgende grænseværdier. Ud fra tabelen kan ses hvornår affald betragtes som rent, forurenet eller farligt:

Kontrolprogram* Rent byggeaffald Forurenet byggeaffald Farligt byggeaffald
Asbest 0 mg/kg   Hvis det findes
PCB <0,1 mg/kg 0,1-50 mg/kg 50 mg/kg
Arsen <20 mg/kg 20-1.000 mg/kg 1.000 mg/kg
Bly <40 mg/kg 40-2.500 mg/kg 2.500 mg/kg
Cadmium <0,5 mg/kg 0,5-1.000 mg/kg 1.000 mg/kg
Chrom, total <500 mg/kg 500-2.500 mg/kg >2.500 mg/kg
Chrom (VI) <20 mg/kg 20-1.000 mg/kg >1.000 mg/kg
Kobber <500 mg/kg 500-2.500 mg/kg >2.500 mg/kg
Nikkel <30 mg/kg 30-1.000 mg/kg >1.000 mg/kg
Zink <500 mg/kg 500-2.500 mg/kg >2.500 mg/kg
  Yderligere krav til produktionshaller og værksteder mv.
Kviksølv
Metallisk kviksølv
<1 mg/kg
 
1-500 mg/kg
 

>500 mg/kg
>1.000 mg/kg

Kortkædede klorparaffiner (SCCP) <3 mg/kg   >2.500 mg/kg
Mellemlange klorparaffiner (SCCP) <3 mg/kg   >2.500 mg/kg
PAH (Total) <4 mg/kg 4-1.000 mg/kg >1.000 mg/kg

Kulbrinter (se note 1)
C6-C40(35)

C6 - C10
C10 - C20
C20 - C40


<100 mg/kg

<25 mg/kg
<40 mg/kg
<55 mg/kg


100-1.000 mg/kg

25-1.000 mg/kg
40-1.000 mg/kg
55-1.000 mg/kg


>1.000 mg/kg

>1.000 mg/kg
>1.000/10.000 mg/kg
​>1.000 mg/kg

Værdierne er vejledende niveauer. Ved vurdering af affaldets farlighed kræves en nærmere vurdering af affaldets karakter og sammensætning.

*Kontrolprogrammet kan udvides, hvis der er historisk kendskab til andre forureningskilder i brugte malinger, inventar eller fra drift på ejendommen.

Note 1: Kulbrinter fra olieforureninger klassificeres efter bilag 3.9 i Miljøstyrelsens Vejledning i klassificering af farligt affald.

For C10-C20 er grænseværdien 1.000 mg/kg hvis olietypen er ukendt eller hvis kulbrinterne stammer fra benzin eller fuelolie. Ved kortlægningen anbefaler Sønderborg Kommune at der benyttes fingerprintanalyse for at vurdere om forureningen stammer fra jet- og dieselmotorbrændstof eller brændselsolie, hvor grænseværdien er 10.000 mg/kg.

For C20-C40 er grænseværdien 1.000 mg/kg hvis olietypen er ukendt. Ved kortlægningen anbefaler Sønderborg Kommune at der analyseres for DMSO-ekstrakt. Er indholdet af DMSO-ekstrakt under 3 %, er smøreolier ikke farligt affald. 

Tabel der viser grænseværdierne for farligt byggeaffald

PCB

Bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977, kan indeholde byggematerialer med PCB. PCB kan være trængt ind i betonelementer, der i samlingerne har været fuget med PCB-holdig fugemasse. PCB kan også være fordampet fra fx betonfuger og efterfølgende være kondenseret på andre bygningsdele som eksempelvis på kolde ydermure. I træprodukter kan PCB fra maling og lak kan være trængt ind i træet.

Hvis bygningen eller anlægget er opført eller renoveret inden for perioden 1950 – 1977, skal der foretages en gennemgang af bygningen hvor maling, lak og fuger undersøges for forekomst af PCB.

Det skal også undersøges, om termoruder, der skal udskiftes, er fremstillet i årene 1950 – 1977.

Asbest

Det er sandsynligt, at der i bygninger opført før 1972, er asbest i fx isolering, eternitplader, ventilationskanaler og fliseklæb. 

Tungmetaller og kviksølv

Væg- og facademaling, der indeholder tungmetaller fx bly og kviksølv samt fx blymønje på rør og installationer, bliver klassificeret som farligt affald.

Metallisk bly og andre tungmetaller fx fra inddækninger og rør er både miljøfarligt og sundhedsskadeligt. Det bliver ikke klassificeret som farligt affald, men skal frasorteres øvrigt affald som metal til genanvendelse.

PAH og kulbrinter

Konstaterer bygherren oliepåvirkede gulve i tidligere værksteder, garager m.v. skal bygherren undersøge gulve og eventuelle vægge for kulbrinteforurening. Betongulve/vægge med krafttig indtrængning af olier bliver klassificeret som farligt affald.

Det anbefales, at olietypen analyseres og indholdet af PAH samtidig bestemmes i henhold til Miljøstyrelsens vejledning for klassificering af farligt affald.

Er der særlige regler for landbrug?

Læs mere i affaldsguiden til Landbrug