logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Erhvervsaffald

Information om håndtering af erhvervsaffald for dig, der har virksomhed i Sønderborg.

Selvbetjening

Affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune

Affald til genanvendelse skal afleveres til en virksomhed, der er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Affald til forbrænding skal... Læs mere

Opdateret 14.10.2021

Erhvervsaffald er affald fra service-, handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder. Afhængig af, hvilken branche din virksomhed hører til, er der forskellige typer erhvervsaffald. Det kan fx være maskinværkstederautoværksteder og elektronikvirksomheder.

Som virksomhed skal du sikre dig, at dit affald bliver sorteret og bortskaffet korrekt.

Virksomheder skal benytte en registreret indsamler eller et modtageanlægErhvervsaffald til genbrug er ikke kommunens ansvarsområde, når det afleveres direkte til en registreret affaldsmodtager eller -indsamler. Virksomheder, som ligger i ejendomme med både husstande og virksomheder, kan benytte den kommunale genbrugsordning. Virksomheden kan få en 660 liters beholder til pap, papir og folie samt en 360 liters beholder til metal, glas og hård plast. Beholderne tømmes hver fjortende dag. Se Sønderborg Forsynings prisliste.

I regulativet for erhvervsaffald kan du læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit erhvervsaffald. 

Hvor skal jeg aflevere forbrændingsegnet affald?

Uforurenet og lettere forurenet brændbart affald, der hverken kan genbruges eller afleveres til et genanvendelsesanlæg, skal forbrændes på:

Sønderborg Kraftvarmeværk
Vestermark 16
6400 Sønderborg

Åbningstider:
Man-tor: 9–15:30
Fredag: 9–13

Hvor kan jeg aflevere deponeringsegnet affald?

Uforurenet og lettere forurenet affald, der hverken kan forbrændes, genbruges eller afleveres til et genanvendelsesanlæg (herunder alt eternit), skal deponeres på:

Skodsbøl Deponi
Nybølnorvej 26
6310 Broager

Fremgår dine affaldstyper ikke af positivlisten eller anvisningslisten, skal du kontakte Erhverv og Affald og få en konkret anvisning.

Hvor kan jeg aflevere farligt affald?

Virksomheder skal bortskaffe deres genanvendelige farlige affald via en transportør eller en indsamler, som er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Sonfor-Kemi varetager Sønderborg Kommunes indsamlingsordning for ikke-genanvendeligt farligt affald.

Virksomheder, der frembringer ikke-genanvendeligt farligt affald, skal tilmelde sig ordningen hos Sønderborg Forsyning eller søge om fritagelse på virk.dk.

Mere om de forskellige henteordninger på Sønderborg Forsynings hjemmeside
Virksomheder, der kun har mindre mængder farligt affald, kan med fordel aflevere det til genbrugspladsen eller tilmelde sig Sonfor-Kemis Serviceordning og få hentet 100 eller 300 kg farligt affald i løbet af året.

Husk at opbevare farligt affald forsvarligt og efter reglerne i kommunens forskrift

Hvor kan jeg aflevere klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er affald, der kan være inficeret, såsom husdyrbrug, dyrehospitaler og sundhedssektoren (sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, akupunktører, tatovører med flere).

Mindre mængder klinisk risikoaffald skal afleveres til apoteket minimum én gang om året. Det kan også afhentes i Sonfor-Kemis serviceordning.

Hvis du er storproducent af klinisk risikoaffald, skal du aflevere til et anlæg, som kommunen anviser til.

Kan jeg eksportere affald ud af landet?

Hvis din virksomhed vil eksportere affald til udlandet, er der forskellige regler for inden og uden for EU. I EUs transportforordning er de forskellige affaldsfraktioner listet op efter farve. Hvis du ikke kan finde affaldet på listen, eller hvis du vil eksportere til lande uden for EU, skal du kontakte Miljøstyrelsen.

Genanvendeligt ikke-farligt affald til EU
Ved eksport af genanvendeligt ikke-farligt affald (grønt affald) til genanvendelse, skal følgende være på plads inden transport:

  1. I skal have en kontrakt med den udenlandske modtager. Kontrakten skal indeholde en forpligtigelse for affaldsproducenten eller modtageranlægget til at tage affaldet tilbage eller sikre, at det nyttiggøres på en alternativ måde og om nødvendigt at sørge for opbevaring af affaldet i mellemtiden.
  2. I skal udfylde en ledsagerformular fra Miljøstyrelsen, der skal være i lastbilen under eksporten.
  3. Affaldet skal være sorteret på lastbilen fx pap, papir, metal og elektronik, som betegnes som grønt affald.

Genanvendeligt farligt affald til EU
Hvis I vil eksportere genanvendeligt farligt affald (orange affald), skal I anmelde transporten til Miljøstyrelsen i god tid før eksporten. 

Eksport af deponi eller brændbart affald er kun tilladt, hvis affaldet ikke kan brændes eller deponeres i danske anlæg. Ønsker I at eksportere deponi eller brændbart affald, skal I anmelde det til Miljøstyrelsen

Hvor skal jeg anmelde midlertidigt affald?

Anmeld midlertidige aktiviteter der giver støv, støv og vibrationer

  • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
  • Støv- eller støjfremkaldende nedrivningsaktiviteter
  • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
  • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Erhverv og Affald skal have din anmeldelse senest 14 dage før, du begynder arbejdet.

Anmeld midlertidig aktivitet her.
Læs Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) her.

Hvor finder jeg en genbrugsplads i Sønderborg Kommune?

I Sønderborg Kommune kan virksomheder aflevere deres affald på fire genbrugspladser: Skodsbøl, Nørrekobbel, Glansager og Vesterlund.

Du må komme med affaldet i en bil op til 3.500 kg. Dit affald skal vejes, og du betaler efter hvilken affaldstype, du kommer med.

Det er en god idé at gemme kvitteringerne for aflevering af affald, da du skal bruge kvitteringerne til at dokumentere korrekt bortskaffelse overfor kommunens tilsyn.

Se åbningstider, vejekort og prislister på genbrugspladserne.